ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Schell András egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató) a személyes adatokat minden esetben bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely a személyes adatok biztonságát garantálja.

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a weboldal látogatói, és regisztrált felhasználói által, az oldal használata során megadott és a weboldal adatkezelője (Schell András egyéni vállalkozó; székhely: 1039Budapest, Jókai u. 27.,e-mail: info@juditto.hu) számára kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza, illetve az érintetteknek a szükséges tájékoztatást megadja.

Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a Szolgáltató nem végez, az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató és munkavállalói férnek hozzá, valamint a lent megjelölt adatfeldolgozó.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, mely esetben az érintetteket a lehető legrövidebb határidőn belül értesíti.

 

A judittoo.hu honlap adatkezelései, cookiehasználata

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információcsomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére, a felhasználó internethasználatának nyomon követésére. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az elhelyezett cookie-k által gyűjtött adatok a webszerveren (1065 Budapest, Nagymező utca 3.- Webdream Magyarország Kft.) tárolódnak.

A honlapon analitikai mérésekre nem kerül sor.

A judittoo.hu honlapon regisztrált megrendelők adatain alap esetben nem végzünk műveleteket.

 

A kezelt személyes adatok típusa:

A honlap látogatása során nem kerülnek rögzítésre személyes adatok, a honlap nem használ követőkódokat. Kizárólag a kapcsolati űrlap kitöltésével összefüggésben kerül tárolásra adat. Név és elektronikus levélcím bekérése történik a megrendelés azonosíthatósága érdekében, kizárólag az érintett megrendelő hozzájárulását követően.

 

Az adatkezelés célja: 

A honlap látogatása során a Szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a megrendelők (felhasználók) azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések beazonosítása és a Szolgáltató megrendelő felé történő szerződésszerű teljesítése céljából végez adatkezelést.

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama

Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Ezen felül szerződéskötés esetén a szerződés teljesítése (szolgáltatás-ellenszolgáltatás teljesítése), amennyiben nem történik szerződéskötés, úgy az érintettel való kapcsolattartás időtartama.

 

Adatfeldolgozó

A honlap üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat adatfeldolgozóként Pixmeup.hu (Takács Katalin székhely: 1185 Budapest, Varga K. u.19.) látja el.

A cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve ezek alkalmazását letilthatja böngészőjében. A sütik kezelésére általában a böngészők beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A honlapon történő regisztrációval összefüggésben kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Jelen honlapon történő regisztrációjával lehetősége nyílik arra, hogy tájékoztatást kapjon a Szolgáltató termékeiről, megrendelje azokat, a Szolgáltató pedig gondoskodjon arról, hogy amegrendelt terméket eljuttatassa Önhöz. A regisztráció a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével lehetséges. A termékek szállítására a Szolgáltatónak nincsen szerződéses partnere, annak módját Ön választhatja ki a megrendeléskor előzetesen felkínált lehetőségek közül, melyek az alábbiak:

 • Magyar Posta, annak mindenkori általános díjszabása szerint (ajánlott küldeményként házhozszállítással, vagy a Megrendelő által megadott postahivatalban személyes átvétellel)
 • Foxpost automata (automatából egy másik – Megrendelő által megjelölt – automatába történő eljuttatás, vagy az automatából a Megrendelő által választott helyre történő eljuttatás)
 • DPD futárszolgálat.

 

A felsorolt szállítók igénybevétele esetén a megadott személyes adatok a szállító birtokába jutnak, melyeket a saját adatkezelési szabályzata szerint kezel. Az e körben felmerült bárminemű adatkezelési jogsértés miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség. 

 A megrendelt termék megvásárlásakor a Szolgáltató számlát állít ki, melyhez a számlázási név és cím (továbbiakban: számlázási adatok) megadása szükséges. A számlázási adatokata Számviteli törvénynek megfelelően 8 évig köteles tárolnia Szolgáltatónak.

 

A kezelt személyes adatok típusa

Név, telefonszám, elektronikus levélcím, postacím, számlázási cím. 

Az adatkezelés célja

A megrendelők beazonosítása és nyilvántartása, valamint egymástól való megkülönböztetése;a megrendelés dokumentálása; számla kiállítása;a szállítás lebonyolítása és a megrendelés teljesítése;a megrendelői kapcsolattartás, korábbi megrendelésének megtekintése.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön hozzájárulása. A számlázási adatok kezelésének jogalapját jogszabály biztosítja.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön hozzájárulás visszavonásáig, valamint jogszabályban előírt határideig.

Az adatok törlése és módosítása

A felhasználó bármikor jogosult az általa megadott személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni az info@judittoo.hu, vagy a judittoonak@gmail.com e-mail címen, illetve a +36-20-236-0286-os telefonszámon. 

Adatfeldolgozó

A honlap üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos feladatokat adatfeldolgozóként a Pixmeup.hu (Takács Katalin székhely: 1185 Budapest, Varga K. u.19.) látja el.

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

A Szolgáltató és adatfeldolgozója a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, illetve, hogy az adatkezelés hiteles legyen, hogy megvalósuljon az adatintegritás, és hogy az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek,

Az adatokat továbbá megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt más adatállományokkal.

Mindezeken túl olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Szolgáltató az adatkezelés során 

 • megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
 • megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, és 
 • gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Informatikai rendszerünk és hálózatunk egyaránt védett a különböző számítógépes támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A Szolgáltató, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

Az esetleges adatvédelmi incidenst a Szolgáltató késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Schell András egyéni vállalkozó

nyilvántartási szám: 50432916

adószám: 67574566-1-41

székhely: 1039 Budapest, Jókai utca 27.

email: info@judittoo.hu

 

Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését visszavonását, az adatkezelés korlátozását valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, az adatkezelő fenti elérhetőségein, illetve ügyfélszolgálata útján.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat a Szolgáltató elektronikus formában szolgáltatja.

A tájékozódáshoz való jog írásban, a megjelölt elektronikus levélcímeken keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére a Szolgáltató  korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A Szolgáltató az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Szolgáltató nem kezeli.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal az info@juditto.hu e-mail címen.

IMPRESSZUM

Szolgáltató adatai:

Név: Schell András e.v.

Nyilvántartási szám: 50432916

Adószám: 67574566-1-41

Székhely: Magyarország, 1039 Budapest, Jókai utca 27.

Kapcsolattartó: Schellné Ottlik Judit

Kapcsolattartó telefonszáma: +36202360298

Email: info@juditto.hu, judittoonak@gmail.com

 Adatvédelmi tájékoztató

A nyilvántartó kamara adatai:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége:

WebDream Magyarország Kft.
1065 Budapest, Nagymező utca 3.
+36(1)700-4040